נחתם הסכם שכר הסגל האקדמי הזוטר בראשי תיבות, בנוכחות יו"ר ור"ה, מנכ"לי אוניברסיטאות, ונציגי ות"ת – 08.09.2008

הפורום מברך על ההסכם!

יישום ההסכם עדיין חייב לקבל אישור פורמאלי של ות"ת.
ההסכם מסדיר את מעמד עמיתי ההוראה, שיחליף את מעמד המורים מן החוץ ברוב המקרים. הוא חל על האוניברסיטאות, ולא על המכללות. הוא יהיה תקף לשנתיים.
הינה לשון ההסכם:

הסכם קיבוצי מיוחד
שנערך ונחתם ביום                   
בין:

המוסדות להשכלה גבוהה בישראל המיוצגים על ידי ועד ראשי האוניברסיטאות (להלן:"ור"ה"):

האוניברסיטה העברית בירושלים
הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל
אוניברסיטת תל-אביב
אוניברסיטת בר-אילן
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מצד אחד, (כל אחד מיחידיו להלן : "מוסד")

לבין:

ארגוני הסגל האקדמי הזוטר במוסדות להשכלה גבוהה בישראל המיוצגים על ידי "הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות" (להלן:"הפורום המתאם"),

מו"ח – ארגון מורים וחוקרים באוניברסיטה העברית
ארגון סגל ההוראה בטכניון, מכון טכנולוגי לישראל
ארגון הסגל האקדמי הזוטר  באוניברסיטת תל-אביב
ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת חיפה
ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בר-אילן
ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מצד שני, (כל אחד מיחידיו להלן : "ארגון")

הואיל:            והצדדים ניהלו ביניהם משא ומתן בדבר תנאי העסקה של חברי הסגל המיוצגים על-ידי כל אחד מארגוני הסגל לגבי כל מוסד, וכל הארגונים על-ידי הפורום המתאם כמפורט בהסכם זה;

והואיל:           והצדדים מבקשים לעגן את ההסכמות שהושגו ביניהם במהלך משא ומתן זה;

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

 

            תקופת תוקפו של ההסכם

 

2. הסכם זה הינו הסכם קיבוצי לתקופה קצובה לשנים 1.1.2008 ועד (כולל) 30.9.2010.

 

            תחולת ההסכם

3.         הסכם זה יחול בכל מוסד על סגל אקדמי זוטר, מורים מן החוץ וכן על מי שעונה להגדרת עמית הוראה וזאת לצורך העסקתו כעמית הוראה.

            הגדרות

 

4. בהסכם זה, אם לא נאמר אחרת, להגדרה בטור הימני שבטבלה הבאה תהיה המשמעות ויחולו ההוראות שבטור השמאלי לטבלה שלהלן:

"עמית הוראה"

כל מי שמוסד מבקש להעסיק בשירותו כעובד בתפקידי הוראה, תרגול והדרכה אקדמיים, שהכנסתו השנתית מעבודה, שלא ממשרה אקדמית ממוסד כלשהו להשכלה גבוהה בישראל, כשכיר (לא כולל השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה) ו/או מעסק ו/או ממשלח יד ו/או מקיצבה ממעביד או מקרן פנסיה (להלן בסעיף זה "הכנסה"), אינה עולה על "ההכנסה השנתית המירבית" כהגדרתה להלן, בהתאם להצהרתו בדבר "הכנסה", כמפורט להלן אך למעט, כל מי שעונה לאחד או יותר מהתנאים שלהלן:

(1) מי שמועסק במשרה מלאה במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בישראל כסגל אקדמי בכיר בכל המסלולים לסגל בכיר (לרבות אורחים, נלווים וכיו"ב);

(2) מי שזכאי למינוי באותו מוסד כאסיסטנט או כמדריך או כמדריך דוקטור או כעוזר הוראה עד למשרה מלאה;

(3) מי שמועסק באותו מוסד עד למשרה מלאה במסלול המקביל בדרגות הזוטרות בתפקידים כגון  מורי לשון ושפות, מורי מכינות, מורים בסדנאות ובמקצועות עזר, בשטחי מיומנות מקצועית ובמסגרת הכשרה מעשית;

(4) חוקרים במסלול קמ"ע באותו מוסד במשרה מלאה;

(5) עובד סגל מנהלי המועסק באותו מוסד במשרה מלאה כעובד מינהלי, שעיקר משרתו אינו כולל חובות הוראה או הדרכה;

(6) פנסיונר, למעט פנסיונר שחתם על הצהרה ש"הכנסתו" אינה עולה על המכפלה של 12 בסכום השווה ל – 100% השכר הממוצע במשק האחרון הידוע במועד מתן ההצהרה, כפי שהשכר הממוצע מתפרסם לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה – 1995.

"ההכנסה השנתית המירבית"

המכפלה של 12 בסכום השווה ל – 175% השכר הממוצע במשק האחרון הידוע במועד מתן ההצהרה, כפי שהשכר הממוצע מתפרסם  לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה – 1995;

"הנחיות"

עמית הוראה וכן מורה מן החוץ יחתום ללא הסתייגות, לפני קבלת המינוי, על הצהרה (בנוסח שיקבע על-ידי המוסד) בדבר "הכנסה" כהגדרתה בהגדרת עמית הוראה לעיל.

מורה מן החוץ שיחתום ללא הסתייגות על הצהרה שמתקיימים לגביו מי מהתנאים שנקבעו בסעיפים (1) ו – (5) להגדרת עמית הוראה וכן מורה מן החוץ שיחתום ללא הסתייגות על הצהרה שהוא מועסק במשרה מלאה במקרים הנזכרים בסעיפים (2), (3) ו – (4) בהגדרת עמית הוראה יהיה פטור מהצהרה בדבר "הכנסה" כאמור. חבר סגל אקדמי בכיר וחבר סגל מינהלי באותו מוסד במשרה מלאה באותו המוסד יהיה פטור ממתן הצהרה כאמור ומהצהרה בדבר "הכנסה".

מבלי לגרוע מסמכותו של מוסד לקבל כל מידע רלוונטי מכל עובד שלו, יענה המוסד לפניה של הארגון לבקש ממורים מן החוץ דיווח מפורט על "הכנסה" בנוסח שייקבע על-ידי המוסד (כולל צירוף אסמכתאות כנדרש בה כגון: עותק של דיווחים לרשויות המס, טופס 106 וכיו"ב). תוצאות הבדיקה (ללא פירוט "ההכנסה" ושמות) ימסרו על-ידי המוסד לארגון בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981.

"סגל אקדמי זוטר"

כל מי שמועסק על-ידי המוסד בהוראה אקדמית לתואר או עזרה בהוראה אקדמית לתואר, שאיננו סגל אקדמי בכיר, שהתמנה לאחת מדרגות הסגל האקדמי הזוטר ומקבל את שכרו מהמוסד לפי אחת מטבלאות השכר לסגל אקדמי זוטר שמתפרסמת על-ידי ות"ת.

"מורים מן החוץ"

מי שהתמנה על-ידי המוסד למורה מן החוץ בדרגות 1, א, ב.

 

            מסלול תנאי העסקה של "עמית הוראה"

 

4.1 מי שעונה להגדרת עמית הוראה וכל עוד הוא עונה להגדרה זו, יהיה זכאי בתמורה לביצוע עבודתו, החל משנה"ל תשס"ט (1.10.08) ובתקופת תוקפו של הסכם זה לתנאי ההעסקה המפורטים בפרק זה וזאת עד למשרה מלאה באותו מוסד. בהעסקה העולה על משרה מלאה באותו מוסד רשאי המוסד להעסיק את עמית ההוראה בתנאי העסקה של מורה מן החוץ.

            התקנון המוסכם למסלול זה מצ"ב ומסומן כנספח "א" (להלן בפרק זה: "התקנון ").

4.2 עמית הוראה אשר מועסק כעמית הוראה בחלקיות משרה במספר מוסדות שונים להשכלה גבוהה בישראל, יועסק במוסד, אם וככל שיתקבל לעבודה, בתנאי העסקה של עמית הוראה לפי הוראות הסכם זה, גם אם היקף העסקתו המצטבר כעמית הוראה במספר מוסדות שונים להשכלה גבוהה בישראל כאמור עולה על משרה מלאה.

4.3. משרה מלאה של עמית הוראה תהיה בת 27.5 שעות בשבוע (משקלה של כל שעת הוראה יהיה 2.75 שעות ומשקלה של שעת מעבדה או הדרכה יחידנית יהיה 2 שעות). משרה מלאה תעמוד איפוא על 10 שעות שבועיות של הוראה ו/או תרגול פרונטאליים וביצוע כל המטלות הנלוות לפי קביעת הרשויות האקדמיות של המוסד.

 

5 תקופת ההעסקה:

5.1 במינוי של סמסטר אחד (סמסטר א' או ב'), תקופת ההעסקה תהיה בת שישה חודשים.

5.2 במינוי של סמסטר א' וסמסטר ב' תקופת ההעסקה תהיה בת שנים עשר חודשים.

5.3 במקרה שעמית הוראה יועסק באותו מוסד בסמסטר ב' של שנה מסוימת ובסמסטר א' של השנה העוקבת (מתחילתו), תיחשב העסקתו בשני הסמסטרים הנ"ל כרצופה, גם אם הייתה הפסקה בין שתי התקופות הנ"ל. למען הסר ספק, לגבי תקופת ההפסקה כאמור, ככל שתהיה כזו, לא יהיה עמית ההוראה זכאי לשכר או תנאים נלווים כלשהם.

5.4 סיום יחסי העבודה במהלך הסמסטר יהיה לפי התקנון.

 

6 משכורת:

6.1 תעריף המשכורת של עמיתי הוראה יהיה על-פי טבלאות השכר שנקבעו על-ידי ות"ת לפי פירוט כלהלן:    

 

דרגה

השכלה

טבלת שכר ות"ת

עמית הוראה ב'

בעל תואר ד"ר או מי שלפי החלטת המוסד ניסיונו המקצועי או ניסיונו בהוראה מכשירים אותו לביצוע התפקידים המוטלים על עמיתי הוראה בדרגה זו

טבלת שכר מדריך ד"ר

עמית הוראה א'

בעל תואר שני או מי שלפי החלטת המוסד ניסיונו המקצועי או ניסיונו בהוראה מכשירים אותו לביצוע התפקידים המוטלים על עמיתי הוראה בדרגה זו

טבלת שכר אסיסטנט א'

עמית הוראה 1'

בעל תואר ראשון או מי שלפי החלטת המוסד ניסיונו המקצועי או ניסיונו בהוראה מכשירים אותו לביצוע התפקידים המוטלים על עמיתי הוראה בדרגה זו

טבלת שכר עוזר הוראה

 

 

6.2 שיטת החישוב הוותק של עמיתי הוראה, לצורך וותק בשכר, תהיה כמקובל במסלול אסיסטנט-מדריך-ד"ר.

 

7. קרן השתלמות:

7.1 המוסד יבצע בגין כל עמית הוראה הפרשות וניכויים בשיעורים המפורטים להלן לקרן השתלמות שזהותה תהיה לפי בחירת עמית ההוראה, וזאת לגבי התקופה שמיום תחילת העסקתו כעמית הוראה במוסד (להלן: "הקרן").

7.2 עמית ההוראה יבצע כל פעולה ויחתום על כל מסמך, לבקשת המוסד, לשם הצטרפות לקרן.

7.3 על אף האמור בסעיף 7.1 לעיל, לא הודיע עמית ההוראה על זהות הקרן בה בחר תוך 30 יום מתחילת העסקתו במוסד, יבוצעו ההפרשות והניכויים על-ידי המוסד לקרן, על-פי בחירת המוסד והארגון.

7.4 התשלום החודשי של המוסד לקרן יהיה בשיעור של 7.5% מהמשכורת.

7.5 חלקו של עמית ההוראה יהיה 2.5% מהמשכורת הנ"ל והוא ינוכה על-ידי המוסד ממשכורתו של עמית ההוראה ויועבר לקרן.

7.6 זכותו של עמית ההוראה להצטרפות לקרן אינה מותנית בהיקף משרה כלשהו.

7.7 המוסד מתחייב להעביר לבקשת עמית הוראה, מכתב לשחרור הכספים אשר נצברו לזכותו בקרן, בתום סיום העסקתו, מכל סיבה שהיא, ולא יאוחר מ 30 יום מפנייתו של עמית ההוראה.

7.8 "משכורת" לעניין סעיף זה תהיה כסכומה בטבלת השכר החלה על עמית ההוראה.

7.9 הקרן תהיה קרן המאושרת לפי הוראות הדין.

7.10 עמית הוראה שאינו מעוניין בהסדר קרן השתלמות, יעביר למוסד מסמך חתום בנוסח המצ"ב כנספח                 להסכם זה,  לא יאוחר מחודש לאחר תחילת העסקתו.

7.11 אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הבחירה של עמית ההוראה  לפי סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה – 2005

 

8 קרן פנסיה:

8.1 המוסד יבצע בגין עמית הוראה הפרשות וניכויים לקרן פנסיה מקיפה (להלן: קרן פנסיה") שזהותה תהיה לפי בחירת עמית ההוראה וזאת לגבי התקופה שמיום תחילת העסקתו כעמית הוראה

8.2 עמית ההוראה יבצע כל פעולה ויחתום על כל מסמך הנדרש לבקשת המוסד, לשם הצטרפות לקרן הפנסיה.

8.3 על אף האמור בסעיף 8.1 לעיל, לא הודיע עמית ההוראה על זהות קרן הפנסיה בה בחר תוך 30 יום מתחילת העסקתו במוסד, יבוצעו ההפרשות והניכויים על-ידי המוסד לקרן הפנסיה, על-פי בחירת המוסד והארגון.

8.4 ההפרשות החודשיות לקרן הפנסיה תהיינה מהמשכורת בשיעור של 6% על חשבון המוסד בגין תגמולים ו-6% על חשבון המוסד בגין פיצויים ו – 5.5% שינוכו על-ידי המוסד ממשכורתו של עמית ההוראה ויועברו לקרן הפנסיה. תשלומי המוסד לקרן הפנסיה כאמור לעיל יבואו במקום 72% מפיצויי הפיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג – 1963.

8.5 המוסד יהיה רשאי לשלם לקרן הפנסיה או לקופת גמל אחרת תשלום נוסף בגין פיצויי פיטורים בשיעור של 2.33% מהמשכורת. תשלומי המוסד לקרן הפנסיה כאמור לעיל יבואו במקום 28% מפיצויי הפיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג – 1963.

8.6 זכותו של עמית ההוראה להסדר המפורט לעיל אינה מותנית בהיקף משרה כלשהו.

8.7 "משכורת" לעניין סעיף זה תהיה המשכורת  כסכומה בטבלת השכר החלה על עמית ההוראה.

8.8 קרן הפנסיה תהיה קרן המאושרת לפי הוראות הדין.

8.9 אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הבחירה של עמית ההוראה  לפי סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה – 2005 ובמקרה שתופעל זכות זו על-ידי עמית ההוראה יבואו תשלומי המוסד במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג -1963 בשיעורים הקבועים בסעיפים 8.4 ו – 8.5 לעיל..

8.10 על אף האמור לעיל, עמית הוראה שאינו מעוניין בהסדר קרן פנסיה כמפורט לעיל, יעביר למוסד מסמך חתום בנוסח המצ"ב כנספח               להסכם זה,  לא יאוחר מחודש לאחר תחילת העסקתו ואז ינהג לגביו המוסד בהתאם להוראות צו ההרחבה בנושא זה..

 

9. דמי הבראה

9.1 עמית הוראה יהיה זכאי לדמי הבראה על-פי חוזרי הממונה על השכר והסכמי עבודה באוצר בעניין קצובת הבראה.

 

10. תקציב קשרי מדע

כל מוסד יתקצב מדי שנה סכום של 1,250$ מוכפל במספר המשרות השלמות של עמיתי הוראה המועסקים במוסד. הקצאת סכומים מהתקציב הנ"ל לצורכי השתתפות עמיתי הוראה בכנסים וקשרי מדע בארץ ובחו"ל תהיה על-פי קריטריונים מחייבים המפורטים בנספח להסכם זה עד לתקרת התקציב. בכפוף לכך, עמית הוראה העונה לקריטריונים הנ"ל יהיה זכאי להשתתפות כאמור כפי שיקבע על-ידי המוסד. יתרת תקציב, אם תהיה, לא תועבר משנה לשנה.

 

11. שבתון

עמית הוראה ב', אשר יתמנה למשרה במסלול סגל אקדמי בכיר באותו מוסד, תובא בחשבון, רק לצורך זכאותו לשבתון כחבר סגל אקדמי בכיר, תקופת העסקתו כעמית הוראה כאמור באותו מוסד, שתקנה לו זכות צבירה שאינה עולה על 4 חודשי שבתון (לפי שני חודשי שבתון לכל שנה בכפוף לחלקיות משרתו).

 

            מורים מן החוץ

12. על המורים מן החוץ יחולו הוראות צו ההרחבה אשר הרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק שנחתם ביום 19.11.2007 בתחולה על כל העובדים והמעבידים בישראל החל מיום 1.1.2008 והודעה על כך תימסר למורה מן החוץ. מוסכם שהשכר של מורים מן החוץ אינו כולל את חלק המעסיק לפי צו ההרחבה הנ"ל.

 

            עוזרי הוראה

 

13. ככלל, כל תלמיד במוסד שאינו לומד לתואר שלישי, שהמוסד יחליט להעסיקו בהוראה או בעזרה בהוראה בהתאם לתפקידי עוזרי הוראה המוגדרים בתקנון האקדמי או בנהלי האוניברסיטה, יועסק כעוזר הוראה, למעט המקרים המפורטים בסעיפים 22 ו – 23 להלן.

 

14. תקופת ההעסקה:

14.1 במינוי של סמסטר אחד (סמסטר א' או ב'), תקופת ההעסקה תהיה בת שישה חודשים.

14.2 במינוי של סמסטר א' וסמסטר ב' תקופת ההעסקה תהיה בת שנים עשר חודשים.

14.3 במקרה שעוזר ההוראה יועסק באותו מוסד בסמסטר ב' של שנה מסוימת ובסמסטר א' של השנה העוקבת (מתחילתו), תיחשב העסקתו בשני הסמסטרים הנ"ל כרצופה, גם אם הייתה הפסקה בין שתי התקופות הנ"ל. למען הסר ספק, לגבי תקופת ההפסקה כאמור, ככל שתהיה כזו, לא יהיה עוזר ההוראה זכאי לשכר או תנאים נלווים כלשהם.

14.4 סיום יחסי העבודה במהלך הסמסטר יהיה לפי נוהלי המוסד.

 

15 היקף העסקה שבועי ומשכורת:

15.1 עוזרי הוראה יועסקו בכל מוסד לפי אחת בלבד משתי האפשרויות שלהלן:

15.1.1 משרה מלאה של 22 שעות שבועיות (משקלה של שעת הוראה יהיה 2.75 שעות – 8 שעות הוראה למשרה מלאה – ומשקלה של שעת הדרכה במעבדה יהיה 2 שעות). לגבי היקף משרה זה יעודכנו על-ידי ות"ת ויפורסמו תעריפי השכר הכלולים בטבלאות השכר של ות"ת לגבי עוזרי הוראה החל משנה"ל תשס"ט (1.10.08) בשיעור של 17.5%.

15.1.2 משרה מלאה של 32 שעות שבועיות (משקלה של שעת הוראה יהיה 4 שעות – 8 שעות הוראה למשרה מלאה – ומשקלה של שעת הדרכה במעבדה יהיה 2.91 שעות). לגבי היקף משרה זה יעודכנו על-ידי ות"ת ויפורסמו תעריפי השכר הכלולים בטבלאות השכר של ות"ת לגבי עוזרי הוראה החל משנה"ל תשס"ט (1.10.08) בשיעור של 20%.

15.1.3 בנוסף לעדכוני השכר הנזכרים בסעיפים 15.1.1 ו – 15.1.2 לעיל, לפי העניין, יחול גם סעיף 30  להלן ולמען הסר ספק תחולתו תהיה  לגבי התקופה שמיום 1.1.08.

15.1.4 בכל מוסד יונהגו ביחס לתלמידי תואר שני אחת בלבד מאפשרויות ההעסקה המפורטות לעיל.

15.1.5 למרות האמור לעיל בסעיף 15.1, תלמידי תואר ראשון המועסקים כעוזרי הוראה יועסקו לפי האמור בסעיף 15.1.2 – 32 שעות שבועיות למשרה מלאה.

15.1.6 למען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי לגרוע מסמכותו של המוסד להעסיק את עוזר ההוראה במשרה חלקית, ששיעורה לא יפחת מ – 12.5%.

15.1.7 עוזר הוראה יהיה זכאי להסדר של הפרשות בשיעור של 7.5% על חשבון המוסד וניכויים בשיעור של 2.5% על חשבון עוזר ההוראה (בדרך של ניכוי ממשכורתו) לקרן השתלמות שקלית בהתאם לתנאים החלים בכל מוסד.

 

16. פטור משכר לימוד

16.1 עוזר הוראה, למעט עוזר הוראה שהינו סטודנט לתואר ראשון, יהיה זכאי לפטור משכר לימוד במוסד בו הוא לומד ומועסק כעוזר הוראה בשיעור מכפלת אחוז משרתו השנתית הממוצעת ב-2 משכר הלימוד הרגיל בו הוא היה מחויב בפועל לולא חלו עליו הוראות סעיף זה (לאחר השתתפות של גורמים אחרים) באותה שנת לימודים ולא יותר מ – 100% שכר לימוד רגיל.

16.2 על עוזרי הוראה באוניברסיטה העברית יחול הסדר הפטור משכר לימוד הקיים ולא יחול האמור בסעיף 16.1 לעיל, ללא פגיעה.

 

            "אסיסטנטים ומדריכים"

 

17. תלמיד לתואר שלישי במוסד שהמוסד מבקש להעסיקו בשירותו במטלות הוראה, כולל תלמיד במסלול הישיר לתואר שלישי, יועסק במסלול אסיסטנט-מדריך או בתנאים זהים בהתאם להגדרת משרה של 8 שעות הוראה למשרה מלאה או 11 שעות הדרכה במעבדה, לפי חישוב משרה של 22 שעות למשרה מלאה, ויהיה זכאי לכל התנאים הנלווים המקובלים במסלול העסקה זה (פנסיה, קרן השתלמות, קקמ"ב וכיוצ"ב), על-פי אחוז המשרה בו הוא מועסק, ללא מינימום משרה לשם זכאות וללא קשר לתעסוקתו מחוץ למוסד. קביעת פטור משכ"ל ומינימום משרה מוגדרים במישור המקומי.

 

            הוראות כלליות

18. כל ארגון מצהיר כי הוא מהווה, לגבי המוסד הרלוונטי (בו העובדים המיוצגים על-ידו מועסקים), "ארגון עובדים יציג" לגבי מי שלגביהם חל הסכם זה, כאמור בסע' 3 לעיל.

19. ההסכמים או ההסדרים הנוהגים במוסד לגבי גביית דמי חבר מסגל אקדמי זוטר יחולו גם על עמיתי ההוראה והמורים מן החוץ בדרגות המקבילות.

20. אם יפתחו מסלולי העסקה חדשים להוראה ולעזרה בהוראה לעובדים המבצעים מטלות של חברי סגל אקדמי זוטר לרבות מורים מן החוץ, לא יפלו תנאי העסקתם בכל דבר ועניין מתנאי ההעסקה, אשר נהוגים בתפקידים מקבילים בהסכם זה. פתיחת מסלולים, כאמור, תעשה בהיוועצות עם הארגון.

21. הפרשות לפנסיה מלאה לכל חברי הסגל האקדמי הזוטר (תגמולים ופיצויים 6% + 6%, על-חשבון המעביד ותגמולים בשיעור של 5.5% על חשבון העובד), על פי ההסכמים שיתקיימו בכל מוסד בתיאום עם הארגון. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הבחירה של חבר הסגל האקדמי הזוטר לפי סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה – 2005. תשלומי המוסד לפי סעיף זה יבואו במקום 72% מפיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג -1963.

22. לא יועסקו עובדים בשכר לפי שעות בהוראה אקדמית ובמטלות הנלוות לאותה הוראה במקום חברי סגל אקדמי זוטר ומורים מן החוץ, למעט במקרים בהם יוסכם אחרת בין המוסד לארגון ו/או בהעסקה לחלקי סמסטר (מילוי מקום או השלמות או מטלות בתקופה קצרה).

23. לא יועסקו עובדים בשכר לפי שעות בעזרה בהוראה אקדמית במקום חברי סגל אקדמי זוטר ומורים מן החוץ, למעט במקרים בהם יוסכם אחרת בין המוסד לארגון.

24. המוסד לא יאפשר התנדבות לביצוע מטלות הוראה לבעלי מינוי של סגל אקדמי זוטר או לסטודנטים במוסד, למעט במקרים בהם יוסכם אחרת בין מוסד לארגון.

25. התמורה המגיעה לפי הסכם זה בעבור סמסטר ב' אינה כוללת תמורה בעד עבודה נוספת בקורסי קיץ.

26. השכר של הסגל האקדמי הזוטר, לרבות של המורים מן החוץ, יעודכן  בהתאם להסכם הסגל האקדמי בכיר מתאריך ה – 18 לינואר 2008, רטרואקטיבית לינואר 2008, בהתאם להנחיות ות"ת.  לגבי עמיתי הוראה יחול האמור מ – 1.10.08.

27. סטודנטים במוסד המועסקים כחברי סגל אקדמי זוטר, למעט עוזרי הוראה, יהיו פטורים מדמי אבטחה, ללא קשר להיקף משרתם ולגבי תקופת העסקתם. עוזרי הוראה יהיו זכאים לפטור מדמי אבטחה, כאשר שיעור הפטור יהיה זהה לשיעור הפטור משכר לימוד לפי סעיף 16 לעיל.

28. כל סכסוכי העבודה הקיבוציים שהוכרזו או הודעו ו/או הנוגעים לנושאים שהוסדרו בהסכם זה, בטלים עם החתימה על הסכם זה.

29. הצדדים ישמרו על שקט תעשייתי במשך תוקפו של הסכם זה בנושאים המוסדרים בו.

30. הסכם זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט של כל תביעות כל ארגון במשך תוקפו של הסכם זה, אלא אם יוסכם אחרת בין המוסד לארגון.

31. תנאים ותניות שנקבעו בין מוסד לארגון בהסכמים קיבוציים ו/או בהסדרים קיבוציים ו/או בהתחייבויות אחרות שבכתב ו/או בנוהג ושנהגו בפועל ביניהם ערב חתימת הסכם זה, יוסיפו להיות תקפים ביניהם בתקופת ההסכם כפי שנהגו כאמור ומבלי לשנות ממעמדם, אלא אם כן שונו או בוטלו במפורש או במשתמע על ידי הוראה מהוראות הסכם זה, אלא אם יוסכם אחרת בין המוסד לארגון.

32. כל מוסד וארגון יהיו רשאים, בהסכמה הדדית, לשנות כל הוראה בכל הסכם או הסדר, לרבות מהוראות הסכם זה.

33. "הסכמה" בכל אחד מהסעיפים לעיל פירושה הסכמה בכתב.

34. בכל מוסד יוקם צוות מעקב משותף למוסד ולארגון למעקב אחר יישום הסכם זה.

35. הסכם זה לכשעצמו לא יהווה עילה לפיטורים או לצמצומים בהיקף ההוראה.

36. הסכם זה ייכנס לתוקף לגבי כל מוסד וארגון רק לאחר:

36.1 שייחתם על-ידי שניהם.

36.2 אישורו ומימונו על-ידי ות"ת.

 

ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

__________  _______________                              ________________                           

יו"ר ור"ה          יו"ר ועדת השכר                                                יו"ר הפורום המתאם      יו"ר צוות המו"מ

 

 

_________________________

_________________________

אוניברסיטת תל אביב

ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב                                   

_________________________

_________________________

האוניברסיטה העברית בירושלים

מו"ח – ארגון מורים וחוקרים באוניברסיטה העברית

_________________________

_________________________

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

ארגון  הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון

_________________________

_________________________

אוניברסיטת חיפה

ארגון הסגל האקדמי הזוטר  באוניברסיטת חיפה

_________________________

_________________________

אוניברסיטת בר אילן

ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בר אילן

_________________________

_________________________

הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל

ארגון סגל ההוראה בטכניון, מכון טכנולוגי לישראל

_________________________

_________________________


נהנית מהפוסט? ניתן להביע זאת בעזרת השארת תגובה ויצירת המשך דיון, או הרשמה לפיד ה-RSS וקבלת כל הפוסטים ישידות לקורא ה-RSS שלך.

טרקבקים & פינגים

עדיין לא נשלחו טרקבקים ופינגים.

תגובות

שלום רב!
מבקש להבין באיזה סטטוס ואילו הטבות יחולו על מרצה מן החוץ
שעובד במקום אחר ומשתכר מעל 14,000 ש"ח=שווה ערך ל175%.
האם בסטטוס של עמית הוראה? האם נשאר מרצה מן החוץ אך זוכה להטבות סוציאליות כלשהן לרבות עדכון שכר?
אודה התייחסותכם!
בברכה,
ד"ר פרידריך

שלום רב!
האם נחתם הסכם לגבי מרצים מן החוץ?
אם כן, מה סוכם? ומה ההחלטה לגבי מרצים שאינם
נכנסים לקטגוריה של :"עמית הוראה"?
בברכת חג שמח
ד"ר אילן פרידריך

השארת תגובה

(חובה)

(חובה)