מאבק סגל ההוראה באונ' הפתוחה על זכותו להתארגן-12.2008

‏‏‏‏‏כ"ה כסלו, תשס"ט
22 דצמבר 2008

לכבוד
חברי הסגל הבכיר האוניברסיטה הפתוחה

שלום רב,

הנדון: התאגדותם של חברי סגל ההוראה האקדמי  

1.       כפי שבוודאי ידוע לכולכם, חברי סגל ההוראה האקדמי (מנחים ומרכזי הוראה) מאוגדים קרוב לשנה בארגון העובדים "כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי" (להלן: כוח לעובדים). לצערנו, לאחר כחודשיים וחצי בהם התנהל משא ומתן בינינו לבין צוות משא ומתן מטעם הנהלת האוניברסיטה, נאלצנו להכריז על סכסוך עבודה. ברצוננו לתאר בפניכם את הסיבות אשר הביאו להתארגנותנו, וכן את השתלשלות העניינים אשר בסופה נאלצנו להכריז על סכסוך העבודה. זאת, על מנת שתהיה בפניכם תמונת מצב מלאה ואמיתית.
2.       שני מעמדות ישנם באוניברסיטה הפתוחה – חברי סגל ההוראה, וכל השאר. חברי הסגל הבכיר, וכן חברי הסגל המנהלי מועסקים בתנאי עבודה המאפשרים להם הסתמכות על האוניברסיטה הפתוחה כמקום פרנסתם ומקור לחמם. חבר סגל בכיר או מנהלי יודע שכל עוד הוא מועסק באוניברסיטה הפתוחה, הוא סמוך ובטוח כי משכורתו, בגובהה הידוע מראש, תיכנס לחשבון הבנק שלו בחודש הבא, בסמסטר הבא, ובשנה הבאה. לעומתם, ישנם חברי סגל ההוראה. אלו אנשים המועסקים בתנאי חוסר וודאות בלתי סבירים. לחבר סגל הוראה אין שום ביטחון כלכלי מינימלי במקום עבודתו באוניברסיטה הפתוחה. חבר סגל הוראה חשוף כל סמסטר מחדש לפגיעה בהיקף משרתו, דבר המקשה עליו לתכנן את חייו, וגורם לו לחיות בחשש תמידי לפרנסתו. הדבר עומד בסתירה חזיתית להיותם של חברי סגל ההוראה אלה העומדים בחזית ההוראה באוניברסיטה, המשמשים כראי האוניברסיטה בפני הסטודנטים, ונושאים בעול האחריות האקדמית השוטפת שלה. חברי סגל ההוראה העוסקים בתפקידי הנחייה אף אינם זוכים לקבלת תנאים סוציאליים מינימליים, וחברי סגל הוראה, חלקם בעלי תואר שלישי מאוניברסיטאות מכובדות בעולם, ממשיכים לעסוק במחקר לאורך שנים, מבלי לקבל על כך שום תגמול כספי.
3.       לאחר שנים רבות בהם דובר רבות על הבעיות בתנאי העסקתנו, מבלי שחל שינוי משמעותי בהם, הגענו לכלל מסקנה כי הגיע העת לקחת אחריות, ולפעול בעצמנו לשם קידום עניינינו. בחרנו להתאגד בארגון כוח לעובדים בעיקר בשל האוטונומיה הרחבה בניהול עניינינו הניתנת לנו במסגרתם. מטרתנו היא להביא לשינוי משמעותי בתנאי העסקתנו, אשר ייתן ביטוי לתפקיד אותו אנו מבצעים באוניברסיטה הפתוחה, ולעגן אותם במסגרת של הסכם קיבוצי, כמקובל בכל האוניברסיטאות בארץ.
4.       בטרם נתאר את השתלשלות העניינים, מאז הפיכתו של כוח לעובדים להיות הארגון היציג שלנו, נבהיר כי עד עצם כתיבת שורות אלה, מסרבת הנהלת האוניברסיטה לעגן בכתב הכרה שלה בכוח לעובדים כארגון העובדים היציג של סגל ההוראה, וכן כל הסכמה שהושגה עמו במסגרת המשא ומתן, לרבות הקפאת תנאי העסקתנו בתקופת המשא ומתן. ההנהלה אף מסרבת בתוקף להתחייב לנהל עמנו משא ומתן מתוך מטרה משותפת להביא לכריתתו של הסכם קיבוצי. כל מאמצינו להבהיר לה כי נושא זה אינו נושא למשא ומתן, וכי המדובר בתנאי מקדים, טבעי ומתבקש במשא ומתן של ארגון עובדים מול מעסיק – עלו בתוהו. ברי, כי רק באמצעות הסכם קיבוצי, נבטיח כי ההסכמות אליהן נגיע יחולו על כל חברי סגל ההוראה, לרבות אלו אשר יתקבלו לעבודה באו"פ לאחר החתימה עליו, וכן נבטיח כי הן יחולו הלכה למעשה על מאות רבות של חברי סגל ההוראה הפזורים בכל רחבי הארץ.
5.       עוד בחודש יולי 2008, נפגשה נציגות מטעמנו עם נשיא האוניברסיטה הפתוחה דאז, הפרופ' גרשון בן-שחר, ועם הנשיאה דהיום, הפרופ' חגית מסר-ירון. בפגישה זו התבקשנו לדחות את המשא ומתן עד לכניסתה של הפרופ' מסר-ירון לתפקידה באופן רשמי. על אף הקושי הרב שבדבר מבחינתנו, נענינו לבקשה, והמשא ומתן נפתח רק בתחילת חודש אוקטובר 2008.  פגישה זו, נפתחה בטון צורם, עת הפרופ' מסר-ירון הגיעה לפגישה לאחר תחילתה, לשם אמירת שני משפטי נימוס בלבד, וסירבה באופן בוטה ולא מכבד להקשיב לנו.
6.       לאחר כמה פגישות משא ומתן, בהן, בין היתר, הצגנו  את הצעתנו למודל העסקה לחברי סגל ההוראה, ביקשה ההנהלה שהות בת מספר חודשים, על מנת שאנשים מטעמה יחשבו, יצרו ויציעו לנו מודל העסקה מטעמם. נענינו לבקשה זו של ההנהלה, אולם, התנינו זאת בחתימה על הסכם קיבוצי קצר מועד. הסכם זה יקבע מתווה למשא ומתן ליצירת המודלים, ויעסוק בעוד מספר מצומצם מאד של נושאים הקשורים לתנאי העסקתנו. ההנהלה כאמור, סירבה בתוקף לחתום על הסכם קיבוצי קצר מועד ומצומצם זה.
7.       עיניכם רואות, כי אנו מבחינתנו נענינו, ועדיין נכונים להיענות לבקשות מטעם ההנהלה. מנגד, ההנהלה אינה מוכנה לעגן את ההכרה בנו בכתב, ואף אינה מוכנה לעגן בכתב הסכמות אליהן הגענו. הרושם המתקבל אצלנו הוא כי ההנהלה נוקטת בפעולות שונות שכל מטרתן היא לעשות דה-לגיטימציה של הארגון שלנו, לזרוע דיסאינפורמציה בקרבכם, ולשמר את יחסי העבודה האישיים הקיימים היום. בתוך כך, מפיצה ההנהלה שמועות שווא לפיהן נציגי סגל ההוראה "נגררים" כביכול אחרי אנשי כוח לעובדים "הקיצוניים", וכי נציגי סגל ההוראה מוכנים לפגוע בתנאי שכר של רבים מציבור שולחיהם.
8.       שיאן של פעולות אלו היה בפנייה אל אוניברסיטת תל אביב בדרישה להורות לקליניקה למשפט העבודה ורווחה לחדול מלהעניק לנו ליווי משפטי. למותר לציין, כי פנייה זו עוררה גלי מחאה של משפטנים ואנשי סגל רבים במוסדות אקדמיים בארץ ובעולם, כפי שבוודאי קראתם באמצעי התקשורת (רצ"ב מכתבה של כלת פרס ישראל בחקר משפט העבודה, הפרופ' רות בן ישראל, וכן מאמר שפרסם חתן פרס ישראל לכלכלה, פרופ' אריאל רובינשטיין).
9.       לא נותר לנו אלא להצטער על כי בישראל קיים מוסד אקדמי ציבורי שאינו מכבד את רצונם של עובדיו לעגן את תנאי העסקתם בהסכם קיבוצי. המאבק שלנו לעיגון יחסי עבודה קיבוציים הוא צודק וראוי, ומהווה הלכה למעשה מאבק לשם מימוש זכות ההתאגדות שלנו, ואין לנו כל כוונה להתפשר בעניין זה. אנו נכונים לשאת ולתת על תנאיו של ההסכם הקיבוצי, באחריות, בתום לב ובנפש חפצה, מתוך שימת לב למצבה הכלכלי של האוניברסיטה ומתוך הכרה בחשיבות הותרת גמישות ניהולית בידי ההנהלה. עם זאת, כאמור, עצם החתירה להסכם קיבוצי אינו נושא למשא ומתן, ולא ישמש בשום דרך שהיא להשפעה על תכניו. על הנהלת האוניברסיטה להכיר כי הפור נפל – יהיה הסכם קיבוצי באוניברסיטה הפתוחה, אשר ייחתם מול ארגון "כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי". אנו מקווים כי הכרה זו תקום מבלי שניאלץ לנקוט בצעדים ארגוניים, שיהא בהם כדי לפגוע בכולנו – עובדי האוניברסיטה הפתוחה –  סגל בכיר, סגל הוראה וסגל מנהלי, כמו גם בציבור הסטודנטים.
10.   המאבק שלנו צודק, ועתיד להיטיב לא רק עמנו, כי אם גם עם הסטודנטים שלנו, ובסופו של יום יקדם וימנף את האוניברסיטה הפתוחה, אשר בזכות עובדיה המסורים תמשיך לתת הזדמנות שווה לכלל האוכלוסייה בישראל ללמוד לימודים אקדמיים. אנו מאמינים כי אתם, כחברי סגל בכיר באוניברסיטה הפתוחה – תתמכו במאבקנו הצודק.

                                                            בברכה,

                                                            נציגות חברי סגל ההוראה האקדמי
כוח לעובדים – סניף האוניברסיטה הפתוחה

 

 

העתק:
–        חברי סגל ההוראה בארגון "כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי"


נהנית מהפוסט? ניתן להביע זאת בעזרת השארת תגובה ויצירת המשך דיון, או הרשמה לפיד ה-RSS וקבלת כל הפוסטים ישידות לקורא ה-RSS שלך.

טרקבקים & פינגים

[…] 6 (more…) […]


תגובות

שיהיה המון בהצלחה!

השארת תגובה

(חובה)

(חובה)